สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่