ศพก.อำเภอเนินมะปราง

  • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเนินมะปราง ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรต้นแบบ

เทคโนโลยีเด่นประจำศูนย์