งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day )

วันที่  24 กุมภาพันธ์  2566

ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดบ้านคลองตะเคียน

หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก