ติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทร. 055-399067