🔶วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง เกษตรอำเภอเนินมะปราง มอบหมายให้นางสาวรัตนาพร คำแอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม WordPress ในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และเกิดทักษะในการใช้งานโปรแกรม WordPress และการนำมาประยุกต์ในการสร้างเว็บไซต์ของสำนักงาน ได้ถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก